About US

Kada sam dobio prvi ra?unar 1986. godine nisam ni sanjao da ?u dosta godina kasnije biti jedan od najboljih u
the world of IT modification.

Od ideje nacrtane obi?nom olovkom na papiru, preko projektovanja u SW, CAD i CREO softverima za dizajn
pa sve do izrade na profesionalnim CNC masinama, SS Mods radionica je danas jedan od simbola ra?unara
ra?enih po meri, ne samo na Balkanu nego i ?ire.

Usput smo sticali nova znanja i naposletku smo se uhvatili uko?tac sa 3D ?tampom, tako da smo tokom na?e
karijere imali prilike da kreiramo trodimenzionalne ?tampane modele za neke od najve?ih svetskih kompanija.
Uz pomo? brata Nemanje, koji je tako?e prepoznao mogu?nosti u ostvarivanju savremenih ideja u tehnologiji,
ostvarili smo uspeh na svetskom nivou u vi?e navrata. Kao neprikosnovenu krunu ovih uspeha, izdvajamo
presti?no svetsko takmi?enje CMWS2018 na kome smo 2018. godine osvojili prvo mesto.

Osvojene nagrade na svetskoj i doma?oj PC moding sceni:

 

 • MOD MESECA SEPTEMBRA 2019 BITTECH – 2. MESTO PROJEKAT „"ZOROG" Project
 • ACER PREDATOR MODDING CHALANGE – „TOUGHER THEN NAILS“ AWARD
 • CASE MOD WORLD SERIES 2018 – 1. MESTO SCRATCH BUILD – „AXE-R“ PROJECT
 • CASE MOD WORLD SERIES 2018 – 1. MESTO PEOPLE CHOICE – „AXE-R“ PROJECT
 • CASE MOD WORLD SERIES 2018 – 2. MESTO AMD PRICE – „AXE-R“ PROJECT
 • CASE MOD WORLD SERIES 2018 – 1. MESTO SCRATCH BUILD – „AXE-R“ PROJECT
 • BUILDS.GG 10K CHALANGE – 2. MESTO PROJEKAT „AXE-R
 • MOD MESECA JUNA 2018 BITTECH – 1. MESTO PROJEKAT „ODYSSEY
 • Mod meseca Juna 2017 BitTech, 1. mesto projekat „Monarch„:
 • Mod meseca Januar 2017 BitTech, 2. mesto projekat „Chrono Master„:
 • Mod meseca Jula 2017 BitTech, 2. mesto projekat „StripeS„:
 • „Cooler Master World Seris 2016“, 3th place case mod projekat „Master X5„“
 • Mod meseca Septembar 2016 BitTech, 2. mesto projekat „Silver TUF„:
 • Mod meseca Juna 2016 BitTech, 1. mesto projekat „Master X5„:
 • „Asus overclocking and modding challenge 2014“, 3th place projekat „SS bench
 • „HW Gurus modding natjecanja 2013“,  1. mesto projekat „SS mini„:

Godinama koriste?i ra?unare kao profesionalni fotograf, uvideo sam da, pored standardne primene, ra?unari
mogu imati i notu vizuelnog izra?avanja. Tako sam po?eo sa sitnim modifikacijama na ku?i?tima. Sve se javilo
iz potrebe da ra?unar koji je na stolu ne bude samo obi?na kutija ve? ne?to ?to ?e karakterisati budu?nost u
sferi tehnolo?kog razvoja i nositi li?ni pe?at onoga koji ga koristi.

Iskustvo koje uklju?uje i rad na elektronici i procesorskim jedinicama, kao ?to je ARDUINO (programiranje i
implementacija), donelo nam je mogu?nost da stvaramo izuzetno kompleksne personalne ra?unare.
Me?u prvima smo na ovim prostorima koji su prihvatili, danas sve popularniji, metod hla?enja ra?unara. Mimo
pru?anja odli?nog hla?enja, sistemi vodenog hla?enja ra?unaru daju i luksuzan izgled. Razmenjuju?i nove
ideje sa proizvo?a?ima komponenti za ove sisteme, tako?e smo doprineli i sveop?tem tehnolo?kom i
design development of these systems.

AXE-R, ra?unar sa kojim smo osvojili prvu nagradu, je ultimativan ra?unar u koji smo uvrstili na?e dosada?nje
iskustvo. Ovaj ra?unar za budu?nost meri vla?nost i temperaturu komponenti i unutar ku?i?ta, a ARDUINO je
programiran da sam provetrava ku?i?te podi?u?i haubu ra?unara, samim tim stvaraju?i najbolje uslove za rad
components.

SS Mods je radionica koja sara?uje sa svetskim kompanijama sa idejom pobolj?avanja mogu?nosti rada
personalnih ra?unara a ujedno smo okrenutni i svim korisnicima koji za sebe ?ele jedinstven i inovativni PC.